اعمال شرعی

غسل نفاس

 تعریف نفاس: خونی است كه همراه با بيرون آمدن اولين جزء نوزاد از رحم مادر به دنيای خارج رحم، از زن خارج می ‌‌شود. نفساء: زنان در اين حالت را نُفساء يا نَفساء می ‌نامند. حکم نفاس: زن در پايان خون ديدن بعد از زايمان بايد غسل نفاس كند و …

توضیحات بیشتر »